English             ..:: معاون پژوهش و بین الملل » پژوهشکده ها » مرکز مطالعات و پژوهش های کودکان نوجوانان و جوانان » فعالیت ها و دستاوردها > » طرح های پژوهشی انجام شده ::..
جمعه 28 دی 1397

مقاطع و رشته های تحصیلی
 افتخارات
کتابخانه دیجیتال
انجمن ها
همایش ها و سمینارها 
 اطلاعیه های پژوهشی
آرشیو اخبار
مجموعه تصاویر
 برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده
 گزارش عملکرد سالانه
سوالات متداول
پیوند ها و اطلاعات مفید
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
امور دانش آموختگان
 ورود به پست الکترونیک دانشگاه
 FTP
نقشه سایت
 

 

طرح های پژوهشی انجام شده

 

   اين مركز در ابتدا با دوگروه مطالعـاتي حقوقي - سياسي و فرهنگي- اجتماعي شروع به كار نموده است.
   رؤساي گروه هاي مطالعاتي از بين اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهراء انتخاب شده اند.
مرکز مطالعات و پژوهش های کودکان نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهراءبا هدف مسئله يابی و شناخت پديده جوانی و وضعيت موجود و شرايط دوران کودکی تا جوانی شرو ع بکار کرده و گرچه بعنوان قطب ذيحق مطالعات زنان وخانواده در خصوص واقعيات اين دوران از زندگی ،تحليلی از کنش و رفتار دختران را در اولويت پژوهشهای خود قرار داده است اما درضمن معتقد است که وضعيت اين گروه تنها در رابطه و مقايسه با گروه ديگر يعنی مردان معنا پيدا کرده وقابل درک میشود ،لذا  خود را به مطالعه دختران و زنان نوجوان و جوان محدود نساخته و کل جمعيت اين قشر را در تحقيقات خود لحاظ خواهد نمود.
   اهم فعاليت های تعريف شده برای مرکز عبارتند از:
اهداف اوليه:
-انجام پروژه های تحقيقاتی در زمينه های مورد نظر
-برگزاری نشست های علمی تخصصی ،کارگاه آموزشی و پژوهشی با همکاری مراکز مختلف تحقيقاتی و دانشگاهی
- جهت دادن به پروژه های دانشجويی در مقاطع تحصيلات عالی بسوی محور های پژوهشی مورد نظر
-استفاده از نيروی علمی اساتيد دانشگاه و هدايت فعاليت های پژوهشی دانشگاهی بسوی محور های مورد نظر
 اهداف آتی:
-تشخيص موارد تحقيقاتی اين گروه سنی در سطح محلی ،ملی و جهانی (مسئله يابی)
-انجام تحقيقات لازم برای تحليل وتبيين موارد مذکو-انتقال موارد وگزارش تحقيقات به دپارتمانهای دانشگاهی و مراکز تحقيقاتی  
-حمايت و بهره مندی از ظرفيت جوانان در انجام تحقيقات به منظور فهم و درک و تبيين کامل الگو های
زندگی اين گروه اجتماعی و استفاده از آنها برای ترسيم زندگی از نگاه خود
-بر قراری ارتباط بين بخش های مختلف در گير با موضوعات ،مسائل و پژوهش های جوانان
-بر قراری ارتباط بين دانشجويان ،محققين و ساير کسانی که در اين حوزه فعاليت دارند
-کوشش برای ايجاد رشته گرايش به منظور تامين کادر متخصص در اين حوزه در مقاطع مختلف تحصيلی
-ترجمه و تاليف کتب و مقالات تخصصی ،انتشار خبر نامه مجله و...

 اولين طرح پژوهشی از جانب سازمان ملی جوانان به مرکز پيشنهاد شد.

           در جريان اخذ مجوز از وزارت علوم، اين طرح با عنوان "پيمايش ملی وضعيت ،مسائل و نگرش زنان و دختران جوان" و با شکل گيری شورای مديريت طرح شامل رئيس وقت دانشکده علوم اجتماعی (دکتر باستانی) ،رئيس مرکز(دکتر آزاده) ،مدير گروه علوم اجتماعی (دکتر موسوی)،مدير گروه حقوقی و اجتماعی مرکز(دکتر ناظرزاده و دکتر مهديزاده) و عضوهيئت علمی گروه علوم اجتماعی(دکتر کمالی) آغاز بکار کرد.
دومين طرح با پيشنهاد مرکز و پذيرش سازمان تحت عنوان "طرد اجتماعی" و اجرای دکتر قاضی نژاد(مجری طرح) مراحل پایانی خود را می گذراند.


هم چنين مرکز تا کنون در راستای اهداف تعيين شده به موارد زير اقدام نموده است:                              
-دعوت از اساتيد و دانشجويان براي انجام تحقيقات در حوزه جوانان از طريق انتقال مواد مرتبط تفاهم نامه به مسئولين پژوهشي دانشگاه.
-هدايت پايان نامه هاي دانشجويي به تحقيقاتي در حوزه جوانان.
-پيشنهاد چهار طرح تحقيقاتي در محورهاي پيشنهادي سازمان ملي جوانان از طرف اعضاي هيئت علمي دانشگاه و يك طرح تحقيقاتي به مركز مطالعات شهرداري تهران.
-انجام پروژه تحقيقاتي پيشنهادي پژوهشكده تاريخ با اجرای دکتر مهديزاده و همکاری دکتر جميلی ،دکتر قاضی نژاد.
 -انجام پروژه تحقيقاتي پيشنهادي مرکز تحقيقات استراتژيک نهاد معظم رهبری در دانشگاه هابا عنوان آثار و دستاورد های نظام آموزشی تک جنسيتی و دو جنسيتی و اجرای دکتر آزاده.
-برگزاري نشست علمي نيم روزه درمورد پوشش دختران دختران وزنان جوان و ارائه سخنراني سه نفر از اساتيد متخصص در اين حوزه. در اين نشست آقايان دكتر آيينه وند و دكتر بانكي و خانم دكتر فرهمندپور تحت عناوين وضعيت زنان دراسلام،حيا وعفاف وپوشش زنان سخنراني نمودند.                                                    
-برگزاري نمايشگاه آثار تحقيقي سازمان ملي جوانان در طي هفته پژوهش
-افتتاح كتابخانه تخصصي مركز مطالعات كودكان ،نوجوانان و جوانان توسط معاونت پژوهشي دانشگاه
-ارسال دوطرح پيشنهادي درحوزه جوانان ازطرف مركزتحقيقات وجهاد دانشگاهي دانشگاه الزهراء
-انجام سه نشست تخصصي در نيمه اول سال تحصيلي 86 ،در مورد گزارش پروژه تحقيقاتي تحليل شبكه و روابط دختران فراري ،مدرنيته آمريتي و سلطه در روابط جنسيتي از نظر اسلام.
-انجام نشست تخصصي نقد و بررسي فيلم در حوزه شهر ، فضاهاي شهري ، فرهنگ ،جوانان و اقليت ها با حضور اساتيد دانشگاه ها و مركز تحقيقات وزارت علوم.
   در ادامة برنامه هاي سال اول
فعاليت هاي مركز با همان روند در سال تحصيلي (87-91) ادامه يافت.
اهم برنامه هاي انجام شده به قرار زير می باشد:
- برگزاري نشست هاي تخصصي از قبل تعريف شده در مورد معيارهاي ازدواج و همسر گزيني ،مدرنيته ،جنس و جنسيت ،مسايل و مشكلات جوانان و زنان.
-برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی مانند کارگاه مقاله نويسی،چندين کارگاه روش تحقيق کمی و کيفی.
-برگزاري نشست هاي ماهانه در مورد وضعيت و مسايل جوانان با حضور اساتيد و دانشجويان و بحث و تبادل نظر با آنها.
-برگزاري جلسات نمايش فيلم و نقد کتاب در اين حوزه  و تحليل و بررسي آنها.
-جذب و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلات تكميلي و ارجاع آنها به سازمان برای حمايت مالی.
-جذب و حمايت طرح هاي تحقيقاتي دانشگاهي اساتيد براي همكاري با دانشگاه، مركز و سازمان.
-برقراري ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و غير دانشگاهی مانند مرکز مطالعات شهرداری،گروه مطالعاتی کودکان شوراي عالی انقلاب فرهنگی و سازمان ملی جوانان استان تهران،نيروی انتظامی،سازمان بهزيستی و معاونت پژوهشی نهاد معظم رهبری در دانشگاه ها.  
-برگزاری سه کارگاه پژوهشی و آموزشی با محوريت مسئله يابی در علوم اجتماعی،اورژانس اجتماعی، و روش تحليل نسلی با همکاری اساتيد گروه علوم اجتماعی بمناسبت هفته پژوهش.
-برگزاری نشست تخصصی با موضوع تفکيک جنسيتی دانشگاه ها با همکاری گروه علوم اجتماعی و معاونت پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
-مدیریت علمی و همکاری مرکز با همایش منطقه ای در حوزه فرهنگی –اجتماعی شهرداری منطقه 3 با عنوان زندگی شهری :سنتهای گسیخته؛ نیازهای تازه" در اسفند 88
- برگزاری نشست ها  و نقد فیلم در سال 90 با موضوع:
1.خاطره فردی ، قصه‎ شهری، فضای اجتماعی دکتر سید محسن حبیبی استاد شهرسازی دانشگاه تهران
2. بینش جامعه شناسی؛. دکتر محمد امین قانعی راد رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پیرامون موضوع " بینش جامعه شناسی"  آذر 1390
3. نشست تخصصی" جوانان و مسئله ادغام اجتماعی " از سوی مرکز مطالعات و پژوهش های کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا (س) با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران30 آبان 90
4. نشست تخصصی "آینده پژوهی"رصد و پیگیری تحولات" فرهنگ و جوان" در شرایط آینده جامعه از سوی مرکز مطالعات و پژوهش های کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا (س) با سخنرانی، دکتر ابراهیم حاجیانی 22 آبان 1390
5. جلسه نمایش و نقد فیلم "لطفا مزاحم نشوید" با حضور کارگردان فیلم آقای محسن عبدالوهاب و اساتید گروه علوم اجتماعی دانشگاه آقایان دکتر رجبلو و دکتر گودرزی به عنوان کارشناس و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در تاریخ 27 آذرماه 1390


-همایش ازدواج و جوانان،با همکاری مرکز مطالعات کودکان و نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا ء(س)و وزارت ورزش و جوانان در مهرماه 1391 با موضوعات ذیل:
1-آقاي دکتر سيامک ساماني با عنوان، "مشکلات زوجين جوان در پنج سال اول پس از ازدواج"استاد دانشگاه شیراز
2-دكتر فريده خلج آبادي فراهاني با عنوان "بررسي تاثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج  بر سن ازدواج، رضايت زناشويي و طلاق"  استادیار و مدیر گروه جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
3-دکتر سید ضیاء هاشمی با عنوان،"طرح ملاك‌هاي همسرگزيني در جامعه معاصر ايران و بررسي تحولات آينده و پيامدهاي آن" استاديار گروه جامعه شناسی  و رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
4-آقای مرتضی زین آبادی با عنوان "بررسی عوامل موثر در تغیرات سن ازدواج جوانان شهر تهران"کارشناس معاونت امور اجتماعی وزارت کشور
5-خانم فاطمه محبی با عنوان "بررسی علل و عوامل مؤثر بر درخواست طلاق" کارشناس معاونت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان
-    همایش تک فرزندی و بی فرزندی چالش زوج های جوان در تاریخ 18/9/1392 با حضوراساتید:
-    خانم دکتر خلج آبادی فراهانی از مرکز مطالعات و تحقیقات آسیا و اقیانوسیه
-    خانم دکتر رزاقی از مرکز مطالعات و تحقیقات آسیا و اقیانوسیه
-    آقای دکتر سامانی از دانشگاه شیراز
-    آقای دکتر مشفق از مرکز مطالعات و تحقیقات آسیا و اقیانوسیه
-    نشست جامعه شناسی مردم مدار در تاریخ 27/9/1392 با عنوان"جامعه شناسی مردم مدار و پژوهشگری به عنوان یک حق انسانی(تجربه کودکان و نوجوانان)"با سخنرانی دکتر سیامک زند رضوی استاد دانشگاه کرمان.
لازم به ذکر است که مرکز در تاریخ 14 مرداد 1392، طی نامه شماره 69485/22/2  ارسالی از معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نایل به کسب موافقت قطعی شده است.دی ان ان evoq